Górnośląskie Studia Socjologiczne

 

gornoslaskie studia_socjologiczne_t1_okl
Górnośląskie Studia socjologiczne. Seria Nowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pp

PROFIL PISMA

Zadaniem przywróconych do obiegu naukowego Górnośląskich Studiów Socjologicznych jest:
 1. Prezentacja wyników badań socjologicznych: teoretycznych i empirycznych w różnych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem problemów Górnego Śląska.
 2. Publikowanie opracowań, których celem jest krytyczne omówienie literatury, stanu badań, sformułowanie potrzeb badawczych.
 3. Stworzenie swoistego zaplecza bibliograficznego którego zadaniem będzie gromadzenie bazy danych zawierających publikacje, ale także informacje o konferencjach, projektach badawczych, raportach - związanych tematycznie ze „Śląskiem jako problemem socjologicznym” .
 4. Inicjowanie i publikowanie opracowań syntetycznych obejmujących szersze dziedziny wiedzy socjologicznej i segmenty życia społecznego.
 5. Międzyinstytucjonalna integracja „śląskiego” środowiska socjologicznego poprzez publikacje wyników badań naukowych i wymianę informacji we współpracy ze środowiskami krajowymi i zagranicznymi.
 6. Stworzenie płaszczyzny dla publikacji interdyscyplinarnych badań nad społeczno-kulturowymi, politycznymi czy gospodarczymi problemami Śląska. W szczególnym stopniu dotyczy to między innymi współpracy z kulturoznawcami, politologami, etnologami czy historykami, zwłaszcza historii XIX i XX wieku.

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną.

 

zr

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny: Wojciech Świątkiewicz

Sekretarz redakcji: Justyna Kijonka

Redaktor statystyczny: Małgorzata Tyrybon

Rada redakcyjna:

 • Adam Bartoszek
 • Ewa Budzyńska
 • Leszek Gruszczyński
 • Tomasz Nawrocki
 • Piotr Skudrzyk
 • Urszula Swadźba
 • Marek S. Szczepański
 • Piotr Wróblewski
 • Jacek Wódz
 • Kazimiera Wódz

 

rp

RADA PROGRAMOWA

 • Dieter Bingen
 • Krzysztof Frysztacki
 • Grzegorz Gorzelak
 • Bohdan Jałowiecki
 • Kazimierz Krzysztofek
 • Joanna Kurczewska
 • Michał Lis
 • Peter Ondrejkovič
 • Andrzej Sadowski
 • Andrzej Sakson
 • Janusz Słodczyk
 • Paweł Starosta
 • Józef Styk
 • Marek Ziółkowski
 • Rudolf Žáček

 

a

INFORMACJE
DLA AUTORÓW

Zasady dostarczania tekstów do publikacji dla autorów:
 • tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Wydawnictwa UŚ, periodyk stosuje “amerykański” system bibliografii i odwołań w tekście; link do strony wydawnictwa z informacjami: https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=node/1293
 • teksty dostarczane redakcji nie powinny być podpisane – dane autora (imię, nazwisko, afiliacja, numer telefonu, e-mail) powinny znajdować się w osobnym pliku
 • każdy artykuł powinien zawierać streszczenie i słowa-klucze w języku polskim i angielskim
 • teksty przesyłane powinny być zarówno drogą mailową na adres sekretarza redakcji, jak i w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na adres Instytutu Socjologii z dopiskiem „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”.
Wymagania techniczne:
 1. edytor Word (dokumenty z rozszerzeniem .doc; .docx)
 2. czcionka Times New Roman, 12
 3. interlinia 1,5
 4. wszystkie marginesy 2,5 cm
 5. numery stron w prawym dolnym rogu, numeracja ciągła
 6. akapity (odstęp przed 0, odstęp po 0) z wcięciem (1,25),
 7. wyjustowanie
 8. nagłówki nienumerowane wytłuszczone czcionka Times New Roman, 12
 9. tabele, wykresy i inne obiekty graficzne w odrębnym pliku.

Informujemy, że, gdy w linii jest około 60 znaków a strona ma 30 wierszy to ilość znaków na stronie wynosi około 2000. Format i czcionka „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” sprawiają, że po wydrukowaniu na stronie periodyku znajduje się około 3000 znaków.
Maksymalna liczba standaryzowanych stron: 25

 

k

KONTAKT

Instytut Socjologii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

PL 40-007 Katowice 
ul. Bankowa 11, pok. 227

tel. +48 32 359 1889, fax: +48 32 359 2130

email: justyna.kijonka@us.edu.pl

 

pr

PROCEDURA RECENZOWANIA

 1. Każdy artykuł recenzowany będzie przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z regułą „double-blind review process”.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Zasady kwalifikowania artykułów do druku:
  • Redaktor tomu dokonuje wstępnej selekcji nadesłanych tekstów, 
  • następnie prace kierowane są do recenzji.
 5. Autorzy zakwalifikowani do druku dokonują ewentualnych poprawek i uzupełnień w terminie podanym przez redakcję i przesyłają drogą mailową poprawiony tekst, który weryfikowany jest przez redaktora tomu.
 6. Autorzy prac niezakwalifikowanych do druku informowani są o tym fakcie droga mailową.

GHOSTWRITING

gotowa formuła

rr

RADA RECENZENTÓW

 • Anna Barska
 • Leon Dyczewski
 • Ewa Jurczyńska-McCluskey
 • Zdzisław Krasnodębski
 • Zbigniew Kurcz
 • Anna Kwak
 • Jacek Leoński
 • Irena Machaj
 • Janusz Mariański
 • Andrzej Niesporek
 • Marian Niezgoda
 • Adam Rosół
 • Krystyna Slany
 • Renata Suchocka
 • Brunon Synak
 • Maria Szmeja
 • Anna Śliz
 • Danuta Walczak-Duraj
 • Wielisława Warzywoda-Kruszyńska